2nd- C. LALCHHANHIMA-KA HMATHLIR-EIRUK AWMLO MIZORAM